اهداف و چشم انداز

تأمین نیازهای علمی، آموزشی و فرهنگی دانشگاهیان و عموم جامعه،

ترویج و توسعه کتاب‌خوانی در سطح دانشگاه‌ها،

کسب جایگاه برترین ناشر عمومی و دانشگاهی استان،

کسب جایگاه برترین ناشر تخصصی کشور در حوزه معماری و شهرسازی،