کتاب‌های منتشر شده 1392

سرچشمه اسطوره ها و خدایان در شاهنامه فردوسی
نویسنده: مژگان یحیی‌زاده
نوبت چاپ: نوبت اول
تعداد صفحات: 372