کتاب‌های منتشر شده 1394

زبان الگو، سرمشق طراحی؛ تجربه طراحی بر پایه آموزه‌های بومی
نویسنده: رضا سامه
نوبت چاپ: نوبت اول
تعداد صفحات: 188